Algemene Voorwaarden Waterlelie Rondvaart.

 

 

 

 

Art.1   Onder Klant wordt verstaan de organisator van het programma, de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf en\of alle deelnemers aan de door Waterlelie Rondvaart aangeboden activiteiten.

 

Art.2   De algemene voorwaarden van Waterlelie Rondvaart hebben t.a.t. prioriteit boven eventuele algemene voorwaarden van Klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van Klant geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.

 

Art.3   Waterlelie Rondvaart kan in geval van letsel of schade, opgelopen tijdens of als gevolg van deelname aan een evenement georganiseerd door Waterlelie Rondvaart, slechts aansprakelijk gesteld worden voor ten hoogste het bedrag waarvoor  Waterlelie Rondvaart verzekerd is.

 

Art.4   Indien de Klant schade toebrengt aan de eigendommen van Waterlelie Rondvaart of derden is de Klant daarvoor aansprakelijk, ook indien materiaal en \of personeel van Waterlelie Rondvaart daarbij betrokken is.

 

Art.5           Als door omstandigheden of schuld van Waterlelie Rondvaart de verplichtingen in zijn geheel of ten dele niet kunnen worden nagekomen, is Waterlelie Rondvaart maximaal gehouden de tot dan toe van de Klant ontvangen betalingen in zijn geheel of ten dele terug te betalen.

 

Art.6   Indien de Klant van mening is dat een deel van, of  de gehele door Waterlelie Rondvaart georganiseerde activiteit aanleiding geeft tot een klacht; dan dient de Klant dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk kenbaar te maken.

 

Art.7   Alle offertes worden geheel vrijblijvend uitgebracht, onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

Art.8   Betalingsvoorwaarden: 50 % van de boothuur dient u ten behoeve van de reservering minstens twee weken voor vaardatum voorruit te betalen mits anders overeengekomen.

Het resterende bedrag wordt u na vaardatum gefactureerd en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan.

Eventuele incassokosten worden aan Klant in rekening gebracht.

 

Art.9   Tijdoverschrijding: Bij overschrijding van de overeengekomen vaartijd is het eerste kwartier voor rekening van Waterlelie Rondvaart. Voor ieder verder kwartier en\of een deel daarvan betaalt Klant 25 % extra van de uurprijs. Grote, door Klant veroorzaakte vertragingen, kunnen annulering van (onderdelen) van het  programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie van Klant.

 

Art.10  Annulering: Bij annulering na het definitief worden van de reservering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

tot 8 weken voor huurdatum      10 % van het factuurbedrag

8-4 weken voor huurdatum        20% van het factuurbedrag

4-2 weken voor huurdatum        33% van het factuurbedrag

2-1 weken voor huurdatum        50% van het factuurbedrag

7-2 dagen voor huurdatum        75 % van het factuurbedrag

binnen 48 uur  voor huurdatum   100 % van het factuurbedrag

 

 

 

 

 naar boven